Nie swiadczymy uslug obywatelom Rosji. Chwala Ukrainie!
ALLZAP CMS - system do tworzenia stron z częściami samochodowymi
+48 57 35 68 379
Oddzwonie?

Oferta publiczna

UMOWA UŻYTKOWNIKA ALLZAP.PRO

Serwis Allzap (zwany dalej " Witryną"), działając zgodnie z prawem Ukrainy, kierując się Art. 633, 641 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, proponuje nieograniczonej liczbie osób zawarcie niniejszej Umowy z Użytkownikiem (dalej - "Umowa") według przedstawionych poniżej zasad i warunków:

1. WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1 "Umowa" - oferta złożona przez Administrację Serwisu, zamieszczona na stronie internetowej i skierowana do nieograniczonego grona osób, dotycząca korzystania z Serwisu na zasadach i warunkach określonych poniżej.

1.2 "Strona" - strona internetowa pod adresem https://allzap.pro/, która jest dla Użytkowników źródłem informacji o Dostawcy oraz świadczonych przez niego usługach.

1.3 "Akceptacja" - całkowite, bezwarunkowe i niezobowiązujące przyjęcie przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy.

1.4 "Administracja Serwisu" - podmiot, który zamieszcza informacje o usługach Wykonawcy na Stronie i zapewnia Użytkownikom dostęp do Strony na następujących warunkach. Informacje dotyczące Administracji Serwisu zostały określone w punkcie 13 niniejszej Umowy.

1.5 "Użytkownik" - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i zaakceptowała niniejszą Umowę. Osoby, które nie osiągnęły tego wieku, mogą zostać Użytkownikami wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców lub innych upoważnionych przedstawicieli.

1.6 "Wykonawca" - podmiot, który zamieszcza w Serwisie informacje o Usłudze (Usługach) i świadczy Usługę (Usługi) na rzecz Użytkowników na warunkach umowy o świadczenie usług publicznych określonych w Ofercie.

1.7 Usługa (zwana dalej "Usługą") - świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu strony internetowej na systemie Allzap CMS.

1.8 Warunki Świadczenia Usługi (dalej "Wynajem") - to szczegółowe warunki świadczenia danej Usługi, w tym m.in.

1.8.1. Opis usługi;

1.8.2 Okres udostępniania;

1.8.3. Cena Usługi.

1.8.4 Warunki płatności itp.

2. PRZEDMIOT UMOWY.

2.1 Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Strona zapewnia Użytkownikowi dostęp do zamieszczonych na niej informacji, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z dostępu do Strony na zasadach określonych poniżej.

2.2 Strona stanowi platformę umożliwiającą przekazywanie informacji o Usługach świadczonych przez Wykonawcę.

2.3 Korzystając ze Strony Użytkownik samodzielnie wybiera potrzebną Usługę i dokonuje zamówienia jej wykonania.

2.4 Informacje o Usłudze są dostępne do wglądu w zakładce "Pakiety".

2.5 Świadczenie usługi odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w Umowie o świadczenie usług publicznych, która określa warunki współpracy pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem.

2.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków zawartych w Umowie o świadczenie usług publicznych.

2.7 Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za informacje i inne materiały zawarte na Stronie, wyniki świadczenia Usług przez Wykonawcę i nie gwarantuje żadnych finansowych lub innych rezultatów wykorzystania przez Użytkownika w swojej działalności wyników Usług zakupionych od Wykonawcy.

2.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za informacje i inne materiały zamieszczone przez Wykonawcę na Stronie Internetowej, wyniki Usług świadczonych przez Wykonawcę.

2.9 Użytkownik nie może zgłaszać żadnych pretensji co do skuteczności korzystania z Usługi, wiedzy i umiejętności uzyskanych od Dostawcy przez Użytkownika wobec Administracji Serwisu. Odpowiedzialność za wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności, jak również za wszelkie rezultaty, skutki bezpośrednie lub uboczne uzyskane w wyniku wykorzystania tej wiedzy i umiejętności, leży wyłącznie po stronie Użytkownika.

2.10. Administracja Serwisu i Użytkownicy są niezależnymi podmiotami, które nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności wobec Użytkownika.

3. AKCEPTACJA UMOWY

3.1 Akceptacja niniejszej Umowy jest równoznaczna z własnoręcznym podpisem Użytkownika pod Umową i oznacza pełną i bezwzględną zgodę Użytkownika na wszystkie warunki Umowy oraz jej modyfikacji. Nieznajomość warunków niniejszej Umowy nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.

3.2 Za akceptację niniejszej Umowy uważa się między innymi:

3.2.1. faktyczne korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, i/lub;

3.2.2 Wysłanie przez Użytkownika swoich danych kontaktowych za pośrednictwem formularza kontaktowego do Serwisu, i/lub;

3.2.3. Płatności, w pełnej wysokości lub w części, dokonanej przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za odpowiednią Usługę, i/lub;

3.2.4. Wszelkie inne formy interakcji pomiędzy Użytkownikiem a Stroną.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI SERWISU:

4.1 Administracja Serwisu ma prawo:

4.1.1. otrzymywać od Użytkownika informacje, które są niezbędne do korzystania z niniejszej Strony;

4.1.2. Umieszczać, zmieniać lub usuwać jakichkolwiek informacji na Stronie.

4.1.3. Publikować wszelkie materiały i opinie, stworzone przez Użytkownika w trakcie świadczenia Usługi, bez żadnych ograniczeń lub jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Użytkownika.

4.2 Administracja Serwisu zobowiązuje się:

4.2.1 Zapewniać Użytkownikowi dostęp do Strony zgodnie z niniejszą Umową.

4.2.2. Informować Użytkownika o zasadach i warunkach korzystania z Serwisu.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA.

5.1 Użytkownik ma prawo:

5.1.1. Korzystać z Strony zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

5.1.2. otrzymywać dodatkowe informacje dotyczące działania Strony.

5.2 Użytkownik zobowiązuje się:

5.2.1 Korzystać z informacji uzyskanych na Stronie z zachowaniem zasad uczciwego postępowania.

5.2.2 Powstrzymywać się od działań, które:

5.2.2.1. uniemożliwiają innym Użytkownikom korzystania z Strony.

5.2.2.2. powodują nieprawidłowe działanie Strony lub urządzeń innych Użytkowników.

5.2.2.3. naruszają porządek publiczny, w tym obrażają innych Użytkowników Strony, posługując się wyrażeniami o charakterze niecenzuralnym.

5.2.2.4. obrażających honor, godność, reputację biznesową Administracji Serwisu, Wykonawców, innych Użytkowników, w tym poprzez umieszczanie informacji w Internecie, w mediach papierowych, biuletynach lub w jakikolwiek inny publiczny sposób.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

6.1 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

6.2 Dostęp do Strony oraz wszelkich związanych z nią materiałów jest zapewniany w stanie, " w jakim jest", bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. Administracja serwisu nie udziela żadnych gwarancji, w tym gwarancji wartości handlowej, zdolności do określonego celu i nienaruszania praw osób trzecich, jak również gwarancji wynikających zarówno z relacji biznesowych, jak i zwyczajów handlowych. Ponadto administracja serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z dostępem i korzystaniem przez użytkownika z serwisu i związanych z nim materiałów. Użytkownik zgadza się, że dostęp do Strony i materiałów z nią związanych oraz korzystanie z nich odbywa się na jego własne ryzyko.

6.3. W maksymalnie szerokim zakresie dopuszczalnym przez prawo ukraińskie Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikające lub bezpośrednie szkody, bezpośrednią lub pośrednią utratę zysków lub utratę dochodów, utratę danych, utratę możliwości korzystania lub wartości niematerialnych wynikających z a) dostępu Użytkownika do Serwisu lub korzystania z niego, lub braku możliwości dostępu lub korzystania z niego; b) materiałów lub zachowania, w tym kompromitującego, obraźliwego lub niezgodnego z prawem zachowania jakiejkolwiek osoby trzeciej; lub c) nieuprawnionego korzystania z niniejszego Serwisu. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność za wszelkie roszczenia związane z dostępem do Strony i jej Materiałów nie może przekroczyć kwoty zawartej przez użytkownika umowy indywidualnej.

6.4 Użytkownik zgadza się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie odzwierciedlają rozsądny i sprawiedliwy podział ryzyka i są warunkiem koniecznym do udzielenia dostępu do Strony i Materiałów.

6.5 Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia związane z Usługami będą kierowane wyłącznie przeciwko Usługodawcy.

6.6 W przypadku naruszenia pkt. 11.1 niniejszej Umowy oraz wykorzystywania materiałów Serwisu do celów innych niż osobiste, a także rozpowszechniania materiałów Serwisu w jakikolwiek sposób i do jakiegokolwiek kręgu osób, Administracja Serwisu ma prawo jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do Strony.

7. Klauzula siły wyższej (FORCE MAJEURE).

7.1 Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Stron, a mianowicie: działaniami wojennymi, kataklizmami żywiołowymi, wypadkami technogennymi i innymi, strajkami, lokautami, działaniami władz publicznych lub administracji, itp. uniemożliwiającymi wykonanie warunków niniejszej Umowy (dalej - "Siła Wyższa").

7.2 Siła Wyższa ma miejsce, a Strona, dla której ona wystąpiła, będzie zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie warunków niniejszej Umowy, jeżeli istnieje pisemne potwierdzenie (wniosek, zaświadczenie) Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej o wystąpieniu Siły Wyższej.

7.3 Strona, u której wystąpiła Siła Wyższa, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę i dostarczyć dokumenty potwierdzające wystąpienie Siły Wyższej.

7.4 Po otrzymaniu takiego zawiadomienia przez drugą Stronę, wykonanie warunków niniejszej Umowy zostanie zawieszone na czas trwania Siły Wyższej.

7.5 W przypadku działania Siły Wyższej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, każda ze Stron ma prawo żądać rozwiązania Umowy.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY.

8.1 Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana:

8.1.1. Za porozumieniem stron;

8.1.2. jeśli wykonanie zobowiązań przez Administrację Serwisu nie jest możliwe w związku ze zmianami praw i przepisów, które zmieniły warunki określone w niniejszej Umowie, a Administracja Serwisu nie zamierza zmieniać Umowy.

8.1.2 Jeżeli Użytkownik nie będzie przestrzegał warunków określonych w pkt. 5.2 i 11.1 niniejszej Umowy.

8.1.3. w innych przypadkach przewidzianych niniejszą Umową i obowiązującym prawem Ukrainy.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

9.1 Użytkownik potwierdza Administracji Serwisu, że dobrowolnie i nieodpłatnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym nazwiska, imienia, miejsca zameldowania i/lub miejsca aktualnego zamieszkania, numeru identyfikacyjnego/ Peselu, danych dotyczących wpisu do rejestru państwowego; danych bankowych, numerów telefonów i adresów e-mail, itp.) w bazie danych osobowych Administracji Serwisu "Klienci", w tym na gromadzenie, rejestrację, włączanie do bazy danych, gromadzenie, przechowywanie, dostosowywanie, zmianę, aktualizację, itp. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy i tylko w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, które odpowiadają obiektywnej przyczynie gromadzenia odpowiednich danych. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie przez Administrację Serwisu swoich danych osobowych za pośrednictwem serwisów chmurowych (np. google, amazon, iCloud itp.), które są zagranicznymi podmiotami danych osobowych. W celu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisów chmurowych, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Administrację Serwisu swoich danych osobowych za granicę.

9.2 Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o swoich prawach określonych przez Ustawę o ochronie danych osobowych Ukrainy z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 2297-VI, z późniejszymi poprawkami, w zakresie przetwarzania i gromadzenia danych osobowych.

10. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY.

10.1 Niniejsza Umowa obowiązuje od momentu jej umieszczenia na Stronie Internetowej i będzie obowiązywać do momentu jej odwołania przez Administrację Serwisu.

10.2 Administracja Serwisu ma prawo zmieniać warunki Umowy i/lub wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie według własnego uznania. W przypadku zmiany Umowy przez Administrację Serwisu, zmiany te wchodzą w życie od momentu udostępnienia zmienionego tekstu Umowy na stronach Serwisu, jeżeli inny termin obowiązywania wprowadzonych zmian nie będzie określony bezpośrednio w zmienionym tekście Umowy.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

11.1 Administracja Serwisu udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzekazywalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z Serwisu oraz wszelkich materiałów lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać materiały i wszelkie informacje zamieszczone na Stronie wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, chyba że uzyskał pisemną zgodę Administracji na wykorzystanie ich do innych celów.

11.2 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania tylko z jednego konta i nie przekazywania dostępu lub danych uwierzytelniających osobom trzecim.

11.3 Korzystanie ze Strony nie daje Użytkownikowi praw materialnych ani praw własności intelektualnej do Strony i jej materiałów.

11.4 Wraz z materiałami przekazanymi przez Użytkownika Administracji lub Wykonawcy, Użytkownik udziela Administracji lub Wykonawcy w pełni zbywalnej, nieodpłatnej, bezterminowej, podlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, publiczne rozpowszechnianie i powielanie materiałów Użytkownika, jak również na tworzenie materiałów pochodnych i wykorzystywanie ich do innych celów, chyba że zostanie to uregulowane w odrębnej umowie pomiędzy Administracją Serwisu a Wykonawcą.

11.5 Licencja, o której mowa w punkcie 11.4 niniejszej Umowy, daje Administracji Serwisu prawo do udostępniania materiałów Użytkownika innym Użytkownikom, którzy będą później kupować Usługi od Wykonawcy. Niniejsze postanowienie nie ogranicza innych praw Administracji Serwisu do materiałów Użytkownika, np. wynikających z innych licencji. Administracja ma prawo do usunięcia lub zmiany materiałów Użytkownika z jakiegokolwiek powodu, w tym również wtedy, gdy zdaniem Administracji nie są one zgodne z Umową lub ustawodawstwem Ukrainy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1 Strony postanawiają, że wszelkie spory i skargi będą rozpatrywane przez strony poprzez prowadzenie negocjacji.

12.2 Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie spory związane z niniejszą Umową podlegały prawu Ukrainy, bez względu na normy kolizyjne. Użytkownik zgadza się również, że wszelkie takie spory będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów Ukrainy.

12.3 Nagłówki stosowane w artykułach i paragrafach niniejszej Umowy służą jedynie do celów referencyjnych i ułatwienia korzystania z tekstu. Nagłówków takich nie uważa się za definiujące, ograniczające, modyfikujące lub wpływające na znaczenie i intencje warunków niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek jej części.

12.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

12.5 We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszej Umowie, Strony podlegają prawu Ukrainy.

13. Dane kontaktowe Administracji Serwisu:

Allzap Sp. z o.o.

Ukraina, Charków, Moskowski prospekt 199B, biuro. 624А

Telefony kontaktowe:

E-mail: info@allzap.pro

OFERTA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH

Wykonawca, zgodnie z przepisami prawa Ukrainy, na podstawie artykułów. 633, 641 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, oferuje nieograniczonej liczbie osób zawarcie Umowy o świadczenie usług publicznych (zwanej dalej Umową) według przedstawionych poniżej zasad i warunków:

1. WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1 "Usługi" - grupa usług świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z procedurą i na warunkach określonych w niniejszej Umowie lub w Umowie indywidualnej, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

1.2 "Oferta" - oferta Wykonawcy zamieszczona na Stronie Internetowej i skierowana do nieograniczonej liczby osób w celu zawarcia z Użytkownikiem niniejszej Umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

1.3. " Strona " - strona internetowa pod adresem https://allzap.pro/, która jest oficjalnym źródłem informacji dla Użytkowników o Dostawcy i świadczonych przez niego usługach.

1.4 "Akceptacja" - całkowite, bezwarunkowe i niezobowiązujące przyjęcie przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i Programu świadczenia Usług w ramach Oferty.

1.5 "Użytkownik" - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i zaakceptowała niniejszą Umowę. Osoby, które nie osiągnęły tego wieku, mogą zostać Użytkownikami wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców lub innych upoważnionych przedstawicieli.

1.6 "Wykonawca" - podmiot, który zamieszcza w Serwisie informacje o Usłudze (Usługach) i świadczy Usługę (Usługi) na rzecz Użytkowników na warunkach umowy o świadczenie usług publicznych określonych w Ofercie.

1.7 Usługa (zwana dalej "Usługą") świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu strony internetowej na systemie Allzap CMS.

1.8 Warunki Świadczenia Usługi (dalej "Wynajem") - to szczegółowe warunki świadczenia danej Usługi, w tym m.in.

1.8.1. Opis usługi;

1.8.2 Okres udostępniania;

1.8.3. Cena Usługi.

1.8.4 Warunki płatności itp.

1.9 Wykupienie strony internetowej - specjalna forma dostępu Użytkownika do Usługi, w ramach której oprogramowanie jest przenoszone na serwer Użytkownika.

1.10. Urządzenie - oznacza komputer i/lub inne urządzenie, działające jako komputer, zdolne do przetwarzania i odtwarzania dźwięku i obrazu, zarówno stacjonarne, jak i przenośne (w tym m.in. notebooki, tablety, telefony komórkowe, smartfony, PDA itp.), które ma dostęp do Internetu.

2. PRZEDMIOT UMOWY.

2.1 Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na warunkach odpłatnych, a Użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia i opłacenia takiej Usługi.

2.2 Użytkownik zobowiązuje się do płacenia Wykonawcy opłat za zakupioną przez siebie Usługę.

2.3 Strony ustalają, że szczegółowe warunki świadczenia Usługi zostaną określone w umowie indywidualnej;

2.4 Strony zgadzają się, że Wykonawca nie gwarantuje żadnych finansowych lub innych rezultatów wynikających z korzystania z Usług zakupionych od Wykonawcy przez Użytkownika w ramach jego działalności.

2.5 Użytkownik nie może zgłaszać żadnych pretensji co do skuteczności korzystania z Usługi, wiedzy i umiejętności uzyskanych od Wykonawcy przez Użytkownika wobec Wykonawcy. Odpowiedzialność za wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności, jak również za wszelkie rezultaty, skutki bezpośrednie lub uboczne uzyskane w wyniku wykorzystania tej wiedzy i umiejętności, leży wyłącznie po stronie Użytkownika.

3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

3.1 Usługa wynajmu Strony świadczona jest na podstawie umowy indywidualnej.

3.2 Okres (harmonogram) świadczenia Usługi jest określony w Umowie indywidualnej.

3.3 Akceptacja niniejszej Umowy jest równoznaczna z własnoręcznym podpisem Użytkownika pod Umową i oznacza pełną i bezwzględną zgodę Użytkownika na wszystkie warunki Umowy, Programów i innych dodatków oraz modyfikacje. Nieznajomość warunków niniejszej Umowy nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. Za akceptację niniejszej Umowy uważa się między innymi, ale nie tylko:

3.31. faktyczne korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, i/lub;

3.3.2 Wysłanie przez Użytkownika swoich danych kontaktowych za pośrednictwem formularza kontaktowego do Serwisu, i/lub;

3.3.3. Płatności, w pełnej wysokości lub w części, dokonanej przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za odpowiednią Usługę, i/lub;

3.3.4. Wszelkie inne formy interakcji pomiędzy Użytkownikiem a Stroną.

3.4 Procedura świadczenia Usługi:

3.4.1 Użytkownik wybiera Usługę na Stronie Internetowej i zapoznaje się z warunkami płatności.

3.4.2 Po wybraniu odpowiedniej Usługi, Użytkownik zgłasza się z prośbą o konsultację za pośrednictwem formularza na Stronie lub telefonicznie / przez komunikatory, albo od razu dokonuje zapłaty.

3.4.3 Od momentu dokonania pełnej lub częściowej zapłaty za Usługę Użytkownik nie ma prawa do jednostronnego odstąpienia od Umowy.

3.4.4 Jeżeli Usługa jest świadczona zdalnie za pośrednictwem sieci WWW, przed rozpoczęciem świadczenia takiej Usługi Użytkownik otrzyma link umożliwiający dostęp do Usługi, który zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu wniosku o świadczenie Usługi.

3.4.5. Usługę uważa się za w pełni wykonaną od momentu, w którym Wykonawca zapewnił Użytkownikowi dostęp lub link umożliwiający dostęp do Usługi w ramach odpowiedniego Programu.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

4.1 Wykonawca ma prawo:

4.1.1. Otrzymywać od Użytkownika informacje niezbędne do świadczenia Usługi na podstawie niniejszej Umowy;

4.1.2 Otrzymywania zapłaty za świadczone Usługi w wysokości i na zasadach określonych w niniejszej Umowie lub Umowie Indywidualnej.

4.1.3. Odwołania, przerwania lub przeniesienia świadczenia Usług.

4.1.4 Publikowania wszelkich materiałów i opinii stworzonych przez Użytkownika w trakcie świadczenia Usługi, bez żadnych ograniczeń lub wynagrodzenia ze strony Użytkownika.

4.2 Wykonawca zobowiązuje się:

4.2.1. Świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika w wymiarze określonym w niniejszej Umowie oraz w odpowiednim Programie Świadczenia Usług.

4.2.2 Informowanie Użytkownika o zasadach i wymaganiach dotyczących organizacji Usług, ich jakości i zawartości, o prawach i obowiązkach Użytkownika wynikających z korzystania z Usług.

4.2.3. Opracować plan świadczenia usług, zorganizować proces świadczenia usług;

4.2.4 W razie potrzeby udostępnić Użytkownikowi materiały doradcze i metodyczne.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA.

5.1 Użytkownik ma prawo:

5.1.1 Otrzymywać usługi o odpowiedniej jakości zgodnie z Programem Świadczenia Usług.

5.2 Użytkownik zobowiązuje się:

5.2.1. Dokonywać bez opóźnień opłat za Usługi w kwotach i terminach określonych w niniejszej Umowie i Programie Świadczenia Usług.

5.2.2 Przestrzegać przepisów prawa Ukrainy oraz wymogów Umowy dotyczących organizacji świadczenia Usług.

5.2.3. W trakcie świadczenia Usług, powstrzymać się od działań, które:

5.2.5.1. uniemożliwiają innym Użytkownikom uzyskanie informacji w trakcie świadczenia Usług.

5.2.5.2. mogą spowodować uszkodzenie mienia innych Użytkowników.

6. KOSZT USŁUG I SPOSOBY PŁATNOŚCI.

6.1 Całkowity koszt Usług świadczonych na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej Umowy stanowi łączna kwota zapłacona przez Użytkownika za te Usługi.

6.2 Koszt świadczenia konkretnej Usługi jest określony przez Wykonawcę w zakładce "Pakiety", znajdującej się na stronie internetowej lub jest bezpośrednio podany Użytkownikowi przez Wykonawcę.

6.3 Koszty Usług, o których mowa w niniejszej Umowie, Użytkownik ponosi w formie bezgotówkowej poprzez dokonywanie wpłaty bezpośrednio na konto Wykonawcy lub za pomocą systemu płatności LIQPAY.

6.4 Wykonawca ma prawo nie zwracać wpłaconych przez Użytkownika środków za Usługę, jeśli

6.4.1 Użytkownik otrzymał Usługę w całości lub częściowo.

6.5 W przypadku, gdy Użytkownik dokonał przedpłaty i zrezygnował z Usługi przed jej rozpoczęciem, Usługodawca zwraca wpłacone wcześniej pieniądze z potrąceniem opłat bankowych i podatków obowiązujących Usługodawcę.

6.6 Kwota opłaty jest ustalona na cały okres świadczenia Usługi i nie podlega zmianie.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

7.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

7.2. Usługi Wykonawcę oraz wszelkie związane z nim materiały są zapewnione w stanie, " w jakim jest", bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. Wykonawca nie udziela żadnych gwarancji, w tym gwarancji wartości handlowej, zdolności do określonego celu i nienaruszania praw osób trzecich, jak również gwarancji wynikających zarówno z relacji biznesowych, jak i zwyczajów handlowych. Ponadto administracja serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z dostępem i korzystaniem przez użytkownika z serwisu i związanych z nim materiałów. Użytkownik zgadza się, że dostęp do Strony i materiałów z nią związanych oraz korzystanie z nich odbywa się na jego własne ryzyko.

7.3. W maksymalnie szerokim zakresie przewidzianym przez prawo Ukrainy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub bezpośrednie szkody, bezpośrednią lub pośrednią utratę zysku lub utratę dochodu, utratę danych, wydajności lub innych wartości niematerialnych związanych z a) dostępem Użytkownika do Usług lub korzystaniem z nich, lub niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania z nich; b) materiałami lub zachowaniem, w tym kompromitującym, obraźliwym lub niezgodnym z prawem, jakiejkolwiek osoby trzeciej; lub c) nieuprawnionym korzystaniem z Usług przez jakąkolwiek osobę trzecią. W żadnym wypadku łączna kwota odpowiedzialności za wszystkie roszczenia związane z usługami nie może przekroczyć całkowitej kwoty umowy indywidualnej.

7.4 Użytkownik zgadza się, że zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności określone w niniejszych warunkach odzwierciedla rozsądny i sprawiedliwy podział ryzyka i jest warunkiem świadczenia usług przez Wykonawcę za korzystną cenę.

7.5 Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia związane z Usługami muszą być zgłaszane w okresie obowiązywania terminu przedawnienia wynoszącego jeden (1) rok od momentu zaistnienia podstawy roszczenia, w przeciwnym razie roszczenie zostanie uznane za nieważne.

7.6 Użytkownik zgadza się, że jeśli nie spełni warunków punktu 5.2.3 niniejszej Umowy dotyczącego obowiązku dokonania płatności w terminie, Wykonawca będzie uprawniony nie tylko do wstrzymania świadczenia usług i dostępu do Usługi do momentu dokonania płatności, ale również do wypowiedzenia niniejszej Umowy zgodnie z punktem 9.1.3 niniejszej Umowy.

7.7 W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punktu 12.1 niniejszej Umowy oraz wykorzystywania materiałów Usługi do celów innych niż prywatne, rozpowszechniania materiałów Usługi w jakikolwiek sposób i niezależnie od kręgu osób, Wykonawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy, zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usług i/lub Strony, bez zwrotu pieniędzy zapłaconych przez Użytkownika za Usługę.

7.8 W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw własności intelektualnej Wykonawcy lub jego licencjodawców, rozpowszechniania zawartości Usług bez zgody Wykonawcy, ujawnienia informacji poufnych, Użytkownik musi zrekompensować Wykonawcy lub jego licencjodawcom szkody moralne (niemajątkowe) i straty spowodowane takim naruszeniem w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu otrzymania odpowiedniego roszczenia, a także zapłacić Użytkownikowi dochód uzyskany w wyniku takiego naruszenia. Jeżeli Użytkownik nie spełni wymogów powyższego roszczenia, odzyskanie należności nastąpi na podstawie wyroku sądu.

8. Klauzula siły wyższej (FORCE MAJEURE).

8.1 Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Stron, a mianowicie: działaniami wojennymi, kataklizmami żywiołowymi, wypadkami technogennymi i innymi, strajkami, lokautami, działaniami władz publicznych lub administracji, itp. uniemożliwiającymi wykonanie warunków niniejszej Umowy (dalej - "Siła Wyższa").

8.2 Siła Wyższa ma miejsce, a Strona, dla której ona wystąpiła, będzie zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie warunków niniejszej Umowy, jeżeli istnieje pisemne potwierdzenie (wniosek, zaświadczenie) Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej o wystąpieniu Siły Wyższej.

8.3 Strona, u której wystąpiła Siła Wyższa, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę i dostarczyć dokumenty potwierdzające wystąpienie Siły Wyższej.

8.4 Po otrzymaniu takiego zawiadomienia przez drugą Stronę, wykonanie warunków niniejszej Umowy zostanie zawieszone na czas trwania Siły Wyższej.

8.5 W przypadku działania Siły Wyższej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, każda ze Stron ma prawo żądać rozwiązania Umowy.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY.

9.1 Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana:

9.1.1. Za porozumieniem stron;

9.1.2. Jeżeli Strona Umowy nie może spełnić swoich zobowiązań ze względu na przyjęcie aktów prawnych i regulacyjnych, które zmieniły warunki określone w niniejszej Umowie, a żadna ze Stron nie zgadza się na zmianę Umowy.

9.1.3 Jeżeli Użytkownik nie spełni warunków określonych w pkt. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 niniejszej Umowy.

9.1.4. w innych przypadkach przewidzianych niniejszą Umową i obowiązującym prawem Ukrainy.

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

10.1. Użytkownik potwierdza, że dobrowolnie i nieodpłatnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym nazwiska, imienia, miejsca zameldowania i/lub miejsca aktualnego zamieszkania, numeru identyfikacyjnego/ Peselu, danych dotyczących wpisu do rejestru państwowego; danych bankowych, numerów telefonów i adresów e-mail, itp.) w bazie danych osobowych Wykonawcę "Klienci", w tym na gromadzenie, rejestrację, włączanie do bazy danych, gromadzenie, przechowywanie, dostosowywanie, zmianę, aktualizację, itp. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy i tylko w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, które odpowiadają obiektywnej przyczynie gromadzenia odpowiednich danych. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych za pośrednictwem serwisów chmurowych (np. google, amazon, iCloud itp.), które są zagranicznymi podmiotami danych osobowych. W celu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisów chmurowych, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Administrację Serwisu swoich danych osobowych za granicę.

10.2 Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o swoich prawach określonych przez Ustawę o ochronie danych osobowych Ukrainy z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 2297-VI, z późniejszymi poprawkami, w zakresie przetwarzania i gromadzenia danych osobowych.

11. OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY.

11.1 Niniejsza Oferta obowiązuje od momentu jej umieszczenia na Stronie Internetowej i będzie obowiązywać do momentu jej odwołania przez Wykonawcę.

10.2 Wykonawca ma prawo zmieniać warunki Umowy i/lub wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie według własnego uznania. W przypadku zmiany przez Wykonawcę, zmiany te wchodzą w życie od momentu udostępnienia zmienionego tekstu Oferty na Stronie, jeżeli inny termin obowiązywania wprowadzonych zmian nie będzie określony bezpośrednio w zmienionym tekście Oferty.

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

12.1 Wykonawca udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzekazywalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z Usługi oraz wszelkich materiałów lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi lub na Stronie. Użytkownik może wykorzystywać materiały i wszelkie informacje zamieszczone na Stronie wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, chyba że uzyskał pisemną zgodę Administracji na wykorzystanie ich do innych celów. Użytkownik zobowiązuje się do nierozpowszechniania własności intelektualnej Wykonawcy lub innych autorów w jakikolwiek sposób oraz do nieudostępniania tej własności intelektualnej osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy.

12.2 Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim dostępu lub danych uwierzytelniających w celu uzyskania dostępu do Usług.

12.3 Korzystanie ze Strony nie daje Użytkownikowi praw materialnych ani praw własności intelektualnej do Usługi i jej materiałów.

12.4 Wraz z materiałami stworzonymi w trakcie otrzymywania Usługi Użytkownik udziela Wykonawcy w pełni zbywalnej, nieodpłatnej, bezterminowej, podlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, publiczne rozpowszechnianie i powielanie materiałów Użytkownika, a także na tworzenie dzieł pochodnych i wykorzystywanie ich do innych celów, chyba że co innego wynika z odrębnej umowy pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem.

12.5 Licencja, o której mowa w punkcie 11.4 niniejszej Umowy, daje Wykonawcę prawo do udostępniania materiałów Użytkownika innym Użytkownikom, którzy będą później kupować Usługi od Wykonawcy. Niniejsze postanowienie nie ogranicza innych praw Wykonawcy do materiałów Użytkownika, np. wynikających z innych licencji. Wykonawca ma prawo do usunięcia lub zmiany materiałów Użytkownika z jakiegokolwiek powodu, w tym również wtedy, gdy zdaniem Wykonawcy nie są one zgodne z Umową lub ustawodawstwem Ukrainy.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

13.1 Strony postanawiają, że wszelkie spory i skargi będą rozpatrywane przez strony poprzez prowadzenie negocjacji.

13.2 Akceptując niniejszą Ofertę, Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie spory związane z niniejszą Umową podlegały prawu Ukrainy, bez względu na normy kolizyjne. Użytkownik zgadza się również, że wszelkie takie spory będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów Ukrainy.

13.3 Nagłówki stosowane w artykułach i paragrafach niniejszej Umowy służą jedynie do celów referencyjnych i ułatwienia korzystania z tekstu. Nagłówków takich nie uważa się za definiujące, ograniczające, modyfikujące lub wpływające na znaczenie i intencje warunków niniejszej Oferty lub jakiejkolwiek jej części.

13.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Oferty zostanie uznane za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13.5 We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszej Ofercie, Strony podlegają prawu Ukrainy.

Zadzwon