Ми не надаємо послуги громадянам рф. Слава Україні!
руський воєнний корабель, іди нах#й!
+38 (067) 537-58-28
Передзвонити вам?

Публічна оферта

КОРИСТУВАЛЬНА УГОДА САЙТУ ALLZAP.PRO

Сервіс Allzap (здесь і далі “Сайт”), який діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цю Угоду (далі — “Угода”) на нижчевказаних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. “Угода” — пропозиція Адміністрації Сайту, викладена на Сайті та адресована необмеженому колу фізичних осіб, використовувати цей Сайт на наведених нижче умовах.

1.2. “Cайт” — веб-сторінка в Інтернеті за адресою https://allzap.pro/, яка є джерелом інформування для Користувачів про Виконавця та послуги, які надаються останнім.

1.3. “Акцепт” — повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди.

1.4. “Адміністрація Сайту” — суб'єкт господарювання, який розміщує на Сайті інформацію про Послуги Виконавців та який надає Користувачам доступ до Сайту на вказаних нижче умовах. Інформація про Адміністрацію Сайту вказана у п. 13 цієї Угоди.

1.5. “Користувач” — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та здійснила Акцепт цієї Угоди. Фізичні особи, які не досягли цього віку, можуть стати Користувачами лише у разі отримання згоди від їхніх батьків чи інших уповноважених представників.

1.6. “Виконавець” — суб'єкт господарювання, який розмістив на Сайті інформацію про Послугу (Послуги) та надає Послугу (Послуги) Користувачам на передбачених Офертою про укладення публічного договору про надання послуг умов.

1.7. Послуга (далі — “Послуга”) —надання сайту на базі Allzap CMS в оренду.

1.8. Умови надання Послуги (далі — “Оренда”) — детальні умови надання конкретної Послуги, що включають, у тому числі, але не виключно, такі умови:

1.8.1. Опис Послуги;

1.8.2. Строк надання;

1.8.3. Вартість послуги.

1.8.4. Порядок оплати тощо.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ.

2.1. Відповідно до умов цієї Угоди, Сайт надає користувачеві доступ до інформації, яка на ній розміщується, а Користувач зобов'язується використовувати доступ до Сайту на нижчевикладених умовах.

2.2. Сайт є платформою для розміщення інформації про послуги, які надаються Виконавцем.

2.3. Використовуючи Сайт Користувач самостійно вибирає необхідну Послугу та замовляє її надання.

2.4. Інформація про Послугу вказується на сторінці «Тарифи».

2.5. Надання Послуги здійснюється на умовах Оферти про укладення публічного договору про надання послуг, що регулює взаємини між Виконавцем та Користувачем.

2.6. Відповідальність за виконання умов Оферти про укладення публічного договору про надання послуг несе Виконавець.

2.7. Користувач згоден, що Адміністрація Сайту не несе перед Користувачем жодної відповідальності за інформацію та інші матеріали Сайту, результати надання Послуги Виконавцем та не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем у своїй діяльності результатів надання Послуги, придбаної у Виконавця.

2.8. Відповідальність за інформацію та інші матеріали, розміщені Виконавцем на Сайті, результати надання Послуги Виконавцем несе Виконавець.

2.9. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем отриманої від Виконавця Послуги, знань та навичок не можуть бути пред'явлені Адміністрації Сайту. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок, повністю покладається на Користувача.

2.10. Адміністрація Сайту та Виконавці є незалежними суб'єктами господарювання, які не несуть солідарної відповідальності перед Користувачем.

3. АКЦЕПТ УГОДИ

3.1. Акцепт цієї Угоди прирівнюється до власноручного підпису Користувача на цій Угоді та означає повну та безумовну згоду Користувача з усіма умовами цієї Угоди та її доповненнями. Незнання умов цієї Угоди не звільняє Користувача від відповідальності за його невиконання.

3.2. До Акцепту цієї Угоди прирівнюється, в тому числі, але не виключно:

3.2.1. Фактичне використання Сайту Користувачем та/або;

3.2.2. Надсилання Користувачем своїх контактів у вигляді заявки на надання Послуги та/або;

3.2.3. Здійснення Користувачем повної або часткової Оплати Виконавцю вартості відповідної Послуги, та/або;

3.2.4. Будь-які інші форми взаємодії Користувача з Сайтом.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ:

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для використання цього Сайту;

4.1.2. Розміщувати, змінювати та видаляти будь-яку інформацію на Сайті.

4.1.3. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у процесі надання Послуги, без будь-яких обмежень чи компенсації на користь Користувача.

4.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:

4.2.1. Надавати Користувачеві доступ до Сайту відповідно до цієї Угоди.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги використання Сайту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

 5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати доступ до Сайту відповідно до умов цієї Угоди.

5.1.2. Отримувати додаткову інформацію щодо роботи Сайту.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Добросовісно використовувати інформацію, одержану на Сайті.

5.2.2. Утриматися від дій, які:

5.2.2.1. можуть перешкодити іншим Користувачам використовувати Сайт.

5.2.2.2. можуть призвести до непрацездатності Сайту або пристроїв інших користувачів.

5.2.2.3. порушують громадський порядок, у тому числі кривдять інших Користувачів Сайту, виражаються у використанні нецензурних виразів.

5.2.2.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Адміністрації Сайту, Виконавців, інших Користувачів, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або в інший спосіб, який має публічний характер.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Доступ до сайту та всі пов'язані матеріали надаються «як є», без явних або певних гарантій. Адміністрація сайту не надає жодних гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей та непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, адміністрація сайту відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом користувача до сайту та пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до сайту та пов'язаних матеріалів та використовує їх на власний ризик.

6.3. У максимально дозволеному законодавством України мері Адміністрація Сайту не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо чи опосередковано упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до Сайту та його використанням чи неможливістю такого доступу чи використання; б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганьбою, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо доступу до сайту та його матеріалів не може перевищувати суми укладеного персонального договору.

6.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цій Угоді, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання доступу до Сайту та його матеріалів.

6.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, має бути поданий виключно до Виконавця Послуги.

6.6. У разі порушення Користувачем п. 11.1 цієї Угоди та використання матеріалів Сайту не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Сайту у будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Адміністрація Сайту має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку та заблокувати користувачеві доступ до Сайту.

7. ФОРС-МАЖОР.

 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цієї Угоди (далі — “Форс-мажор”).

7.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цієї Угоди, за наявності письмового підтвердження (висновку, довідки) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

7.3. Сторона, для якої наступил Форс-мажор зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

7.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цієї Угоди припиняються на весь період дії Форс-мажору.

7.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Угоди.

8. ПРИПИНЕННЯ УГОДИ.

 8.1. Дія цієї Угоди припиняється:

8.1.1. За згодою сторін;

8.1.2. Якщо виконання Адміністрацією Сайту своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цією Угодою, та Адміністрація Сайту не збирається вносити зміни до Угоди.

8.1.2. У разі порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2 та 11.1 цієї Угоди.

8.1.3. В інших випадках, передбачених цією Угодою та чинним законодавством України.

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

9.1. Користувач підтверджує Адміністрації Сайту, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної) пошти, і т.д.) у базі персональних даних Адміністрації Сайту “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміна, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу, в тому числі транскордонну передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України та за її межами з метою виконання зобов'язань за цією Угодою та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку , реклами та маркетингу. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов'язань за цією Угодою, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних. Користувач дає згоду Адміністрації Сайту на передачу та опрацювання своїх персональних даних за допомогою хмарних сервісів (наприклад, google, amazon, iCloud тощо), які є іноземними суб'єктами відносин, пов'язаними з персональними даними. Для обробки персональних даних за допомогою хмарних сервісів Користувач дає згоду Адміністрації Сайту на транскордонну передачу його персональних даних.

9.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мета обробки та збору персональних даних.

10. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ.

10.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті та діє до моменту її відкликання Адміністрацією Сайту.

10.2. Адміністрація Сайту має право в будь-який час внести зміни до умов Угоди та/або припинити Угоду у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Адміністрацією Сайту змін до Угоди такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Угоди на Сайті, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненої Угоди.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

 11.1. Адміністрація Сайту надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, непередавану та відгукну ліцензію на використання Сайту та будь-яких матеріалів або інформації, отриманих у процесі використання Сайту. Матеріали та будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, Користувач може використовувати лише для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Адміністрації Сайту на їх використання з іншою метою.

11.2. Користувач погоджується використовувати лише один обліковий запис і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

11.3. Використання Сайту не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на Сайт і його матеріали, що використовується.

11.4. Разом з матеріалами, що передаються Користувачем Адміністрації Сайту або Виконавцю, Користувач надає Адміністрації Сайту або Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензійну, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне розповсюдження та відтворення матеріалів робіт та використання з іншою метою, якщо інше не буде встановлено в окремому договорі між Адміністрацією Сайту таКористувачем, Виконавцем та Користувачем.

11.5. Зазначена у п. 11.4 цієї Угоди ліцензія надає Адміністрації Сайту право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які надалі набуватиму Послуги Виконавців. Ця умова не обмежує інших прав Адміністрації Сайту на матеріали Користувача, наприклад, за іншими ліцензіями. Адміністрація Сайту має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, у тому числі якщо, на думку Адміністрації Сайту, вони не відповідають Угоді чи законодавству України.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 12.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

12.2. Акцептуючи цю Угоду Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цією Угодою, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

12.3. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Угоди, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють або впливають на значення та зміст умов цієї Угоди або її будь-якої частини.

12.4. Якщо якесь із положень цієї Угоди буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

12.5. У всіх випадках, не передбачених цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. Контакти Адміністрації Сайту:

ТОВ «Оллзап»

Україна, м. Харків, пр. Московський 199Б, оф. 624А

Контактні телефони:

+38 (057) 728-04-23

+38 (067) 537-58-28

+38 (050) 400-03-68

E-mail: info@allzap.pro

ОФЕРТА ПРО ВИСНОВОК ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

“Виконавець”, який діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Публічний договір про надання послуг (далі “"Договір”) на нижчевказаних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. “Послуги” — набір послуг, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим або персональним Договором, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. “Оферта” — пропозиція Виконавця, викладена на Сайті та адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір з Користувачем на визначених даним Договором умовах.

1.3. “Cайт” — веб-сторінка в Інтернеті за адресою https://allzap.pro/, яка є офіційним джерелом інформування для Користувачів про Виконавця та послуги, які надаються останнім.

1.4. “Акцепт” — повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти цього Договору та Програми надання Послуг.

1.5. “Користувач” — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі. Фізичні особи, які не досягли цього віку, можуть стати Користувачами лише у разі отримання згоди від їхніх батьків чи інших уповноважених представників.

1.6. “Виконавець” — суб'єкт господарювання, який розмістив на Сайті інформацію про Послугу (Послуги) та надає Послугу (Послуги) Користувачам на передбачених цим Договором умовах.

1.7. Послуга (далі — “Послуга”) —надання сайту на базі Allzap CMS в оренду.

1.8. Умови надання Послуги (далі — “Оренда”) — детальні умови надання конкретної Послуги, що включають, у тому числі, але не виключно, такі умови:

1.8.1. Опис Послуги;

1.8.2. Строк надання;

1.8.3. Вартість послуги.

1.8.4. Порядок оплати тощо.

1.9. Викуп сайту – особлива форма доступу Користувача до Послуги, за якого здійснюється перенесення ПЗ на сервер Користувача.

1.10. Пристрій — означає електронно-обчислювальну машину (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку та відтворення звуку та зображення як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але не обмежуючись: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, смартфони, (КПК та ін.), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець бере на себе зобов'язання на платній основі надати Пользователю Послугу, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату такої Послуги.

2.2. Користувач зобов'язується сплатити Виконавцю вартість Послуги, яка їм купується.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст Послуги встановлюється у персональному договорі;

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує жодних фінансових чи інших результатів застосування Користувачем  у своїй діяльності результатів надання Послуги, придбаної у Виконавця.

2.5. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем отриманої від Виконавця Послуги, знань та навичок не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок, цілком і повністю лежить на Користувачі.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ.

3.1. Послуги оренди Сайту надаються згідно з персональним договором.

3.2. Строк (графік) надання Послуги визначається персональним договором.

3.3. Акцепт цього Договору прирівнюється до власноручного підпису Користувача на цьому Договорі та означає повну та безумовну згоду Користувача з усіма умовами цього Договору, Програмами та іншими його доповненнями. Незнання умов цього Договору не звільняє Користувача від відповідальності за його невиконання. До Акцепту цього Договору прирівнюється, в тому числі, але не виключно:

3.3.1. Фактичне використання Сайту Користувачем та/або;

3.3.2. Надсилання Користувачем своїх контактів Виконавцю у вигляді заявки на надання Послуги та/або;

3.3.3. Здійснення Користувачем повної або часткової Оплати Виконавцю вартості відповідної Послуги та/або;

3.3.4. Будь-які інші форми взаємодії Користувача з Сайтом.

3.4. Порядок надання Послуги:

3.4.1. Користувач обирає Послугу на Сайті та знайомиться з умовами оплати.

3.4.2. Після вибору необхідної Послуги Користувач оформляє заявку на консультацію за допомогою форми Сайту або по телефону/у месенджерах або відразу здійснює оплату.

3.4.3. З моменту повної або часткової оплати Послуги одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.4.4. Якщо Послуга надається у дистанційному форматі через всесвітню мережу Інтернет, то перед початком надання такої Послуги Користувач отримує посилання для доступу до цієї Послуги, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Користувачем при оформленні заявки на надання Послуги.

3.4.5. Послуга вважається наданою у повному обсязі з моменту, коли Виконавець надав Користувачеві доступ або посилання на доступ до Послуги, передбаченої відповідною Програмою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання Послуги за цим Договором;

4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату в розмірах та строки, передбачені цим Договором або персональним договором.

4.1.3. Скасувати, переривати чи переносити послуги.

4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у процесі надання Послуги, без будь-яких обмежень чи компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Надавати Користувачеві Послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми надання послуг.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості та змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні Послуг.

4.2.3. Розробити план надання послуг, організувати процес їх надання;

4.2.4. За потреби забезпечити Користувача консультаційно-методичними матеріалами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до Програми надання послуг.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором та Програмою надання послуг.

5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.

5.2.3. Утриматися в процесі надання послуг від дій, які:

5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, отримувати інформацію в процесі надання Послуг.

5.2.5.2. можуть призвести до пошкодження майна інших користувачів.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму сплачених Користувачем Послуг.

6.2. Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцем у розділі «Тарифи», який розміщується на Сайті або повідомляється Виконанняособисто особисто Користувачеві.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати через платіжну систему LIQPAY

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за Послугу, якщо:

6.4.1. Користувач отримав послугу в повному чи частковому обсязі.

6.5. У разі якщо Користувач здійснив передоплату та відмовляється від Послуг до початку надання Послуги, Виконавець повертає сплачений аванс за вирахуванням комісії банку та податків, які застосовуються до Виконавця.

6.6. Розмір оплати встановлюється за весь термін надання Послуги та не може змінюватись.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Послуги виконавця та всі пов'язані матеріали надаються «як є», без явних або певних гарантій. Виконавець не надає жодних гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей та непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом користувача до послуг та пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг та пов'язаних матеріалів та використовує їх на власний ризик.

7.3. У максимально дозволеному законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо чи опосередковано витрачену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до Послуг та їх використанням чи неможливістю такого доступу чи використання; б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганьбою, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми персонального договору.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, має бути переданий до суду протягом строку позовної давності у розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, інакше така підстава вважається недійсною.

7.6. Користувач погоджується з тим, що у разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не тільки призупинити надання послуг та доступ до Послуги до моменту здійснення оплати, але й припинити цей Договір на підставі п. 9.1. .3 цього Договору.

7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів Послуги не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Послуги у будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до Послуг та/або Сайту, без повернення сплачених Користувачем за Послугу коштів.

7.8. У разі порушення Користувачем прав інтелектуальної власності Виконавця або його ліцензіарів, розповсюдження контенту Послуг без згоди Виконавця, розголошення Користувачем, що належить Виконавцю або його ліцензіарам конфіденційної інформації, Користувач зобов'язується протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання відповідної претензії немайнову) шкоду та збитки, заподіяні таким порушенням, а також сплатити їм дохід, отриманий Користувачем внаслідок такого порушення. У разі невиконання Користувачем вимог вищезгаданої претензії стягнення здійснюється на підставі рішення суду.

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі — “Форс-мажор”).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, на яку він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності листівного підтвердження (висновку, довідки) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. За згодою сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договіру.

9.1.3. У разі порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає Виконавцю згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти , і т.д.) в базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, в тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміна, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу, в тому числі числі транскордонної передачі), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України та за її межами з метою виконання зобов'язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, реклами та маркетингу. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних. Користувач дає згоду Виконавцю на передачу та обробку своїх персональних даних за допомогою хмарних сервісів (наприклад, google, amazon, iCloud тощо), які є іноземними суб'єктами відносин, пов'язаними з персональними даними. Для обробки персональних даних за допомогою хмарних сервісів Користувач дає згоду Виконавцю на транскордонну передачу його персональних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мета обробки та збору персональних даних.

11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ.

11.1. Ця Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, непередавану та відгукну ліцензію на використання будь-яких матеріалів або інформації, отриманих у процесі отримання Послуг або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувачеві можна використовувати лише для особистого некомерційного використання без права розповсюдження, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання з іншою метою. Користувач зобов'язується не поширювати інтелектуальну власність Виконавця або інших авторів у будь-який спосіб і не надавати доступу до такої інтелектуальної власності третім особам без письмового дозволу Виконавця.

12.2. Користувач зобов'язується не надсилати третім особам доступ або облікові дані для доступу до Послуг.

12.3. Використання Послуг не надає Користувачеві права матеріальної чи інтелектуальної власності на послуги або матеріали, що використовуються.

 

12.4. Разом з матеріалами, що створюються в процесі отримання Послуги, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензовану, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміненийе, публічне розповсюдження та відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт та використання з іншою метою, якщо інше не буде встановлено в окремому договорі між Виконавцем та Користувачем.

12.5. Зазначена у п. 12.4 цього Договору ліцензія надає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які надалі набуватиму Послуги Виконавця. Ця умова не обмежує інших прав Виконавця на матеріали Користувача, наприклад, за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, у тому числі якщо, на думку Виконавця, вони не відповідають Договору.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

13.2. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

13.3. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення та зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

13.4. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.5. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

Подзвонити